FFmpeg
Functions | Variables
vaapi_vp9.c File Reference
#include "libavutil/pixdesc.h"
#include "hwaccel_internal.h"
#include "vaapi_decode.h"
#include "vp9shared.h"

Go to the source code of this file.

Functions

static VASurfaceID vaapi_vp9_surface_id (const VP9Frame *vf)
 
static int vaapi_vp9_start_frame (AVCodecContext *avctx, av_unused const uint8_t *buffer, av_unused uint32_t size)
 
static int vaapi_vp9_end_frame (AVCodecContext *avctx)
 
static int vaapi_vp9_decode_slice (AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, uint32_t size)
 

Variables

const FFHWAccel ff_vp9_vaapi_hwaccel
 

Function Documentation

◆ vaapi_vp9_surface_id()

static VASurfaceID vaapi_vp9_surface_id ( const VP9Frame vf)
static

Definition at line 29 of file vaapi_vp9.c.

Referenced by vaapi_vp9_start_frame().

◆ vaapi_vp9_start_frame()

static int vaapi_vp9_start_frame ( AVCodecContext avctx,
av_unused const uint8_t *  buffer,
av_unused uint32_t  size 
)
static

Definition at line 37 of file vaapi_vp9.c.

◆ vaapi_vp9_end_frame()

static int vaapi_vp9_end_frame ( AVCodecContext avctx)
static

Definition at line 120 of file vaapi_vp9.c.

◆ vaapi_vp9_decode_slice()

static int vaapi_vp9_decode_slice ( AVCodecContext avctx,
const uint8_t *  buffer,
uint32_t  size 
)
static

Definition at line 128 of file vaapi_vp9.c.

Variable Documentation

◆ ff_vp9_vaapi_hwaccel

const FFHWAccel ff_vp9_vaapi_hwaccel
Initial value:
= {
.p.name = "vp9_vaapi",
.p.type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
.p.id = AV_CODEC_ID_VP9,
.p.pix_fmt = AV_PIX_FMT_VAAPI,
.start_frame = vaapi_vp9_start_frame,
.end_frame = vaapi_vp9_end_frame,
.decode_slice = vaapi_vp9_decode_slice,
.frame_priv_data_size = sizeof(VAAPIDecodePicture),
.priv_data_size = sizeof(VAAPIDecodeContext),
.caps_internal = HWACCEL_CAP_ASYNC_SAFE,
}

Definition at line 171 of file vaapi_vp9.c.

VAAPIDecodeContext
Definition: vaapi_decode.h:50
VAAPIDecodePicture
Definition: vaapi_decode.h:39
vaapi_vp9_end_frame
static int vaapi_vp9_end_frame(AVCodecContext *avctx)
Definition: vaapi_vp9.c:120
vaapi_vp9_decode_slice
static int vaapi_vp9_decode_slice(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, uint32_t size)
Definition: vaapi_vp9.c:128
ff_vaapi_decode_init
int ff_vaapi_decode_init(AVCodecContext *avctx)
Definition: vaapi_decode.c:671
AV_CODEC_ID_VP9
@ AV_CODEC_ID_VP9
Definition: codec_id.h:220
ff_vaapi_common_frame_params
int ff_vaapi_common_frame_params(AVCodecContext *avctx, AVBufferRef *hw_frames_ctx)
Definition: vaapi_decode.c:647
ff_vaapi_decode_uninit
int ff_vaapi_decode_uninit(AVCodecContext *avctx)
Definition: vaapi_decode.c:717
HWACCEL_CAP_ASYNC_SAFE
#define HWACCEL_CAP_ASYNC_SAFE
Header providing the internals of AVHWAccel.
Definition: hwaccel_internal.h:31
init
int(* init)(AVBSFContext *ctx)
Definition: dts2pts.c:366
vaapi_vp9_start_frame
static int vaapi_vp9_start_frame(AVCodecContext *avctx, av_unused const uint8_t *buffer, av_unused uint32_t size)
Definition: vaapi_vp9.c:37
AV_PIX_FMT_VAAPI
@ AV_PIX_FMT_VAAPI
Hardware acceleration through VA-API, data[3] contains a VASurfaceID.
Definition: pixfmt.h:126
uninit
static void uninit(AVBSFContext *ctx)
Definition: pcm_rechunk.c:68
AVMEDIA_TYPE_VIDEO
@ AVMEDIA_TYPE_VIDEO
Definition: avutil.h:201